Vattenanalysen är nyckeln
- beställ en analys idag!

Vilken/Vilka analyser vill du beställa

paket-kemisk-fysisk-analys Filtrena

Kemisk/fysikalisk analys

Fysikaliska/kemiska Analyser: Konduktivitet, pH, alkalinitet, färg, lukt, bottensats, grumlighet, kolsyra aggressiv
Anjoner: Nitratkväve, Nitrat, Klorid
Närsalter: Nitratkväve, Nitrit
Metaller: Järn, Mangan, Hårdhet(total)

I priset ingår analys, provmaterial, provberedning och utskick av material.

I priset ingår också en muntlig genomgång av analysrapporten!

Pris: 520:-

Tillval:

paket-kemisk-fysisk-analys Filtrena

Bakteriologisk kontroll

Mikrobiologisk kontroll
Odlingsbara mikroorganismer vid 37°C, 2 dygn
Escherichia coli
Koliforma bakterier

I priset ingår analys, provmaterial, provberedning och utskick av material.

I priset ingår också en muntlig genomgång av analysrapporten!

Pris: 520:-

paket-kemisk-normalkontroll akreditering Filtrena

Kemisk normalkontroll

Kemisk normalkontroll omfattar undersökning av de kemiska egenskaperna i ditt brunnsvatten. Kemiska ämnen i dricksvattnet kan på längre sikt påverka njurar, skelett och tänder. Det är därför viktigt att känna till vattnets kemiska kvalitet och sätta in åtgärder där det behövs. Analyserna i detta paket motsvarar Livsmedelsverkets rekommendationer för kemisk kontroll. Paketet omfattar en del metaller, ALcontrol rekommenderar alltid metallpaketet som komplement för att få kunskap om halterna av bland annat Uran, Bly och Arsenik.

Fysikaliska/kemiska Analyser: COD(Mn), konduktivitet, pH, alkalinitet, turbiditet, färg, lukt
Anjoner: Fluorid, Nitratkväve, Nitrat, Klorid, Sulfat
NärsalterAmmoniumkväve, Ammonium, Nitratkväve, Nitrit, Fosfat, Fosfatfosfor
Metaller:Järn, Kalcium, Kalium, Koppar, Magnesium, Mangan, Natrium, Hårdhet(total)

I priset ingår analys, provmaterial, provberedning och utskick av material.

I priset ingår också en muntlig genomgång av analysrapporten!

Pris: 850:-

paket-metallpaket-liten akreditering Filtrena

Metallpaket liten

Uran förekommer i stora delar av landet, Arsenik på andra platser. Bly är en metallförorerningar som ofta förekommer i debatten pga. dess förmåga att uppträda i dricksvattnet (främst från blandare eller ledningar). Livsmedelsverket rekommenderar kontinuerlig provtagning av företrädesvis Uran och Arsenik (se Livsmedelsverket). ALcontrol har satt samman ett analyspaket som ger dessa analyser, men som även inkluderar Bly och en rad av de övriga metallerna som finns i myndigheternas rekommendationer.

Metallpaket lilla
Arsenik, Bly och Uran.

I priset ingår analys, provmaterial, provberedning och utskick av material.

I priset ingår också en muntlig genomgång av analysrapporten!

Pris: 610:-

paket-radon akreditering Filtrena

Radon

För vatten från bergborrade brunnar finns alltid risk att ha förhöjda radonhalter. Därför bör också radonhalten i grundvattnet kontrolleras. Vid förhöjda halter finns risk för hälsoeffekter och vattnet bör då inte användas till dryck eller livsmedelshantering. Om förhöjda radonhalter förekommer i vattnet finns även risk för hälsoeffekter vid inandning av radonhaltig luft (exempelvis vid duschning). Radon från vatten tillsammans med markradon och/eller radon från byggnadsmaterial kan ge höga halter i bostadsluften.

I priset ingår analys, provmaterial, provberedning och utskick av material.

I priset ingår också en muntlig genomgång av analysrapporten!

Pris: 460:-


Låt oss hjälpa dig med ditt vattenproblem

Med kvalitativa vattenanalyser levererar vi rätt produkter till dig.