Rutin garantinärenden slutkund

Bilaga 3
Senast uppdaterad juli 2023

Rutin för hantering av garantiärenden gentemot slutkund

Filtrena AB, org. nr 556605-8243 (”Filtrena”) tillverkar och säljer vattenfilter (”Produkterna”). Filtrena har ingått avtal med Kunden avseende leverans av Produkterna i enlighet med de allmänna bestämmelserna NL 17. Kunden säljer i sin tur för egen räkning Produkterna direkt till konsument (”Slutkund”).

Filtrena önskar ge Slutkund bättre garantivillkor för Produkterna än vad som annars följer av gällande konsumentskyddslagstiftning. Med anledning därav lämnar Filtrena till Slutkund, de garantier som framgår av Bilaga 1 (”Garantivillkor för slutkund rostfria filter”) och Bilaga 2 (”Garantivillkor för slutkund vattenfilter”)

Denna rutin för hantering av garantiärenden gentemot Slutkund (”Rutinen”) har tagits fram i syfte att reglera Filtrenas och Kundens inbördes rättigheter och skyldigheter relaterat till hantering av eventuella garantiärenden som Slutkund gör gällande. Denna Rutin utgör en bilaga till det avtal som Filtrena och Kunden har ingått avseende leverans av Produkterna och utgör därmed en inkorporerad del av sådant avtal. Denna Rutin ska äga tillämpning under hela den period som utgör Slutkundens garantitid i enlighet med vad som framgår av Garantivillkoren, såvida parterna inte kommit överens om annat.

1. Kundens skyldigheter

 1. 1  Kunden ansvarar för att vid försäljning av Produkten till Slutkund tillhandahålla Slutkunden med de Garantivillkor som framgår av Bilaga 1 och Bilaga 2.
 2. 2  Om Slutkund önskar reklamera Produkten med hänvisning till de garantier som följer av Garantivillkoren, ska Kunden tillse att vara Slutkunden behjälplig i samband med sådan reklamation. Reklamation ska ske till Filtrena i enlighet med vad som framgår av Garantivillkoren och genom användande av följande länk www.filtrena.se/garanti.
 3. 3  Garantitiden för Produkten gentemot Slutkund börjar att gälla från det datum då Slutkunden lagt en order hos Kunden (Slutkundens inköpsdatum). I direkt anslutning till sådan order ska Kunden registrera Slutkunden i Filtrenas kunddatabas (även Produktens identifikationsnummer ska härvid anges). Kunden ansvarar för att endast sälja Produkter till Slutkunder som innehar ett giltigt vattenprov.
 4. 4  För att Filtrena ska kunna upprätthålla garantin gentemot Slutkund får Kunden inte, utan Filtrenas föregående skriftliga samtycke, sälja Produkt till Slutkund som är äldre än 6 månader, räknat från Kundens inköpsdatum av Produkten från Filtrena.
 5. 5  Kunden åtar sig att för det fall Slutkund nyttjar rätten till återköpsgaranti i enlighet med vad som framgår av Garantivillkoren, att direkt till Slutkund återbetala det pris som Slutkund erlagt till Kunden vid köp av Produkten mot att Slutkunden återlämnar Produkten till Filtrena. Kunden åtar sig att informera Slutkund om att denne ska överlämna återköpt Produkt direkt till Filtrena (Slutkunden svarar för frakten). Filtrena ska därefter återbetala Kunden i enlighet med vad som framgår nedan i punkt 2.
 1. 6  Kunden åtar sig att före det att återbetalning till Slutkund i enlighet med punkt 1.5 ovan sker eller det att eventuella garantiarbeten utförs, vara Filtrena behjälplig med att identifiera och utreda orsaken till felet på Produkten, vilket även inkluderar att utföra besiktning av de fel som angivits i reklamationen för Produkten.
 2. 7  Kunden åtar sig att vara Filtrena behjälplig vid utförande av eventuella reparationer eller utbyte av Produkt som är felaktig samt där tillkommande arbete såsom tex. demontering och montering.
 3. 8  Kunden åtar sig att inte påbörja eller vidta några garantiarbeten eller återbetalning till Slutkund enligt punkt 1.5 ovan förrän Filtrena givit sitt skriftliga godkännande. Kostnader hänförliga till eventuella garantiarbeten som Kunden påbörjar eller utför utan sådant föregående godkännande av Filtrena, ersätts inte.
 4. 9  Kunden åtar sig att följa Filtrenas instruktioner och gällande branschstandarder för utförande av eventuella garantiarbeten.
 5. 10  Kunden åtar sig att på ett fackmannamässigt sätt utföra de skyldigheter som följer av denna Rutin. Kunden ska tillse att upprätthålla sedvanlig försäkring för utförande av garantiarbete hos Slutkund.
 6. 11  Kunden är ansvarig för att ersätta Filtrena för alla kostnader och skador som Filtrena lider till följd av Kundens handlingar, försummelse eller felaktiga utförande av sina åtaganden enligt denna Rutin.
 7. 12  Om det finns en överenskommen tidpunkt för utförande av garantiarbete, är Kunden skyldig att hålla sig till den eller att informera Filtrena i förväg om eventuella förseningar.
 8. 13  Kunden ska tillhandahålla Filtrena med en skriftlig redovisning för det arbete som Kunden har utfört i samband med ett garantiärende.
 9. 14  För undvikande av oklarhet är Kunden fullt ut ansvarig gentemot Slutkund enligt vad som följer av det köpeavtal som Kunden har ingått med Slutkund samt för eventuella skyldigheter som Kunden har gentemot Slutkund och som följer av gällande konsumentskyddslagstiftning.

2. Filtrenas skyldigheter

Filtrena ska ersätta Kunden för det arbete som denne utför på uppdrag av Filtrena i enlighet med denna Rutin. För undvikande av oklarhet utgår ersättning enbart för restid, arbetstid samt för milersättning i enlighet med nedan. Avgifter såsom framkörningsavgift, maskinhyra, inhyrd transport eller likande ersätts inte om inte detta skriftligen överenskommits med Filtrena.

Om Slutkund nyttjat rätten till återköpsgaranti och förutsatt att Kunden ersatt Slutkunden för Slutkundens inköpspris för Produkten, ska Filtrena ersätta Kunden för det inköpspris som Kunden erlagt för Produkten mot att den återköpta Produkten skickas till Filtrena.

Ersättning i SEK exkl. moms

BehörighetRestidArbetstidMilersättning
Aktiv återförsäljareSEK 394/hSEK 470/hSEK 45/mil
Icke aktiv återförsäljareSEK 319/hSEK 425/hSEK 45/mil
Vid frågor hänvisar vi till vår support
Support