Bilaga 2
Senast uppdaterad september 2023

Garantivillkor för slutkund – vattenfilter

Dessa garantivillkor (”Villkoren”) gäller för samtliga vattenfilter (”Produkterna”) som köps av slutkund som utgörs av en konsument (”Kunden”) direkt från tillverkaren, Filtrena AB, org. nr 556605-8243 (”Filtrena”), eller från en samarbetspartner till Filtrena (”Samarbetspartner”).

Villkoren har tagits fram i syfte att ge Kunden mer fördelaktiga garantivillkor för Produkterna än vad som annars följer av gällande konsumentskyddslagstiftning.

1. Garantianspråk

 1. 1.1  Vid fel på Produkt ska detta i förts hand skriftligen reklameras direkt till den Samarbetspartner som Kunden ingått köpeavtal med avseende köp av Produkt, genom användande av formulär som finns tillgängligt på www.filtrena.se/garanti, eller i andra hand direkt till Filtrena genom användande av ovan nämnda formulär. Reklamationen ska innehålla en beskrivning av felet samt kopia av inköpskvitto utvisande att garantin är giltig. Reklamation ska ske så snart som möjligt från det att felet upptäcktes, dock som senast innan utgången av garantitiden. Reklamationer som sker därefter är inte giltiga.
 2. 1.2  Förutsättningarna för att garantin enligt dessa Garantivillkor ska gälla är (i) att det finns ett giltigt vattenprov, och (ii) Kunden, före ev. reparation eller utbyte av Produkt, möjliggör för Filtrena eller Filtrenas Samarbetspartner, att besikta de fel som angivits i reklamationen för Produkten. Vidare ska Kunden tillse att Filtrena och/eller Filtrenas Samarbetspartner får åtkomst till Produkten för utförande av eventuellt garantiarbete.
 3. 1.3  Filtrena förbehåller sig rätten att, för det fall då reklamationen avslås, debitera Kunden för nedlagd tid, eventuella materialkostnader och övriga kostnader i ärendet.
 1. Retur Om Kunden har ingått köpeavtal för köp av Produkt med en Samarbetspartner, gäller utöver vad som anges i dessa Villkor de villkor som framgår av sådant köpeavtal. Om Filtrena säljer Produkter direkt till Kunden via telefon eller via Filtrenas hemsida, tillämpar Filtrena de regler om ångerrätt som följer av gällande konsumentskyddslagstiftning(dvs.14dagarsångerrätt). DockstårKundenisådantfall för returfrakten. Ingen retur medges om förpackningen för Produkten är bruten eller om Produkten redan har monterats. Filtrena tillämpar inte öppet köp och/eller bytesrätt för Produkterna.
 2. Villkor för garanti

3.1 Garantitiden för Produkterna följer nedan. Garantitiden beräknas från Produktens orderdatum:

(i) 2 års återköpsgaranti
Garantin innebär att om det under garantitiden uppstår funktionsfel på Produkten och detta beror på bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning erhåller Kunden återbetalning av inköpspriset för Produkten i utbyte mot återlämnande av Produkten

till Filtrena. För att återköpsgarantin ska göras gällande krävs analysunderlag från antingen Filtrenas egna labb eller ackrediterat laboratorium för både råvatten och filtrerat vatten. Kunden svarar själv för kostnader relaterat till demontering och frakt.

(ii) 2 års Produktgaranti
Garantin innebär att om det under garantitiden uppstår funktionsfel på Produkten och detta beror på bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning, står Filtrena kostnaden för att reparera eller byta ut Produkten. Filtrena står även kostnaden för demontering, montering och frakt av ny Produkt/reservdel.

 1. 3.2  Garantin gäller enbart för Produkter som är tillverkade av Filtrena och är monterade inom Sverige. Garantin gäller endast för Produkter monterade på den ursprungliga monteringsplatsen.
 2. 3.3  Garantin gäller under garantitiden och under förutsättning att reklamation enligt punkt 1.1 ovan skett i tid. Garantin omfattar fel i Produkten som visar sig inom garantitiden och som beror på bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning samt följdfel som uppkommit på själva Produkten.
 3. 3.4  Efter det att Filtrena klarlagt att det är fråga om ett garantiärende, står det Filtrena fritt att antingen reparera eller byta ut Produkten så att den blir funktionsduglig (se dock vad som gäller för återköpsgarantin ovan).
 4. 3.5  Filtrenas ansvar enligt dessa Villkor är begränsat till leverans av ny Produkt/reservdel, reparation av Produkt eller i förekommande fall återbetalning i enlighet med villkoren som gäller för återköpsgarantin. Filtrena ansvarar inte för fraktkostnader, eventuell demontering av defekt Produkt samt montering av Produkt/reservdel såvitt inte annat uttryckligen framgår av punkt 3.1 (i)-(iii).
 5. 3.6  Garantin enligt dessa Villkor omfattar enbart Produkter som tillverkats av Filtrena och ersättning för annat installationsmaterial ersätts inte.
 6. 3.7  Garantin täcker endast arbete och kostnader som är direkt relaterat till reparation eller utbyte av Produkten under normala förhållanden. Om Produkten är monterad på ett sådant sätt att reparation eller utbyte inte kan utföras utan omfattande ytterligare arbete förbehåller sig Filtrena rätten att debitera Kunden för sådant ytterligare arbete.
 7. 3.8  Garantin omfattar inte följande:
  1. (i)  skador som orsakats av yttre orsaker såsom fasbortfall, strömstötar, åska, isbildning, brand eller för höga temperaturer
  2. (ii)  slitage på förbrukningsvaror såsom exempelvis filtermassor av aktivt kol, avhärdningsmassa eller multimassa, förtätningar, injektorer och dylikt
  3. (iii)  skador som orsakats av felaktig användning, försumlighet, olyckshändelser eller vanligt slitage
  4. (iv)  transportskador
  5. (v)  felaktig installation/montering/placering/användning
  6. (vi)  flödeshastighet för Produktens prestanda har överskridits
  7. (vii)  pumpkapacitet för Produktens spolvattenbehov är inte uppfyllt
  8. (viii)  maximalt arbetstryck eller flöde har överskridits
  9. (ix)  offererad Produkt är inte rätt eller komplett installerad
  10. (x)  förslitning av detaljer som omfattas av serviceplan
  11. (xi)  förändrad råvattenkvalitet sedan offert/dimensionstillfället
 1. (xii)  bristande skötsel/underhåll
 2. (xiii)  felaktig programmering
 3. (xiv)  reparation, underhåll eller konstruktionsändring har gjorts av icke auktoriserad part
 4. (xv)  installationsmaterial, material som används för rördragning fram till Produkt och från Produkt
 5. (xvi)  fel/skador på Produkt som ur funktionssynpunkt är betydelselösa
 6. (xvii)  Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning är uppfyllda
 1. 3.9  Garantin är personlig och kan inte överföras till en annan person eller användas för Produkter som säljs vidare utan föregående godkännande av Filtrena.
 2. 3.10  Reparationer eller utbyten som görs inom garantiperioden förlänger inte och förnyar inte garantiperioden för Produkten. Utbytta delar av Produkten utgör Filtrenas egendom.
 3. 3.11  Denna garanti påverkar inte Kundens rättigheter enligt gällande lagstiftning om konsumentskydd.
 4. 3.12  Filtrenas garantiansvar för Produkterna framgår uttömmande av dessa Villkor. Muntliga garantivillkor är inte bindande för Filtrena. För undvikande av oklarhet utökar Villkoren inte Filtrenas ansvar för egendoms- eller personskador orsakade av Produkten. Filtrena bär endast ansvar för sådana skador om det följer av tvingande lagstiftning.
Vid frågor hänvisar vi till vår support
Support